:::

Prof. Hwai-Tsu Hu et al. won the 2017 Mobile Application Campus Talent Cultivation Program sponsored by Ministry of Education.

Prof. Hwai-Tsu Hu et at. won the 2017 Mobile Application Campus Talent Cultivation Program sponsored by Ministry of Education. (Participating department faculty members: Hwai-Tsu Hu, Jie-Ren Chang, Hwang-Cheng Wang, Shiow-Jyu Lin, Tung-Tsun Lee)