Jump to the main content block


First Term  

Kuo-Chen Shiao 

Tenure: 1990~1994


Second  Term

Hsien-Hsing Chou

Tenure: 1994~1996


Third Term  

Cho-Chin Lin

Tenure: 1996~2000


Fourth Term  

Hwai-Tsu Hu

Tenure: 2000~2004


Fifth Term

Chi-Hsiang Lo

Tenure: 2003~2006


Sixth Term  

Dang-Chang Kuo

Tenure: 2006~2009


Seventh Term  

Chu Yu

Tenure: 2009~2012


Eightth Term  

Shiou-Ying Cheng

Tenure: 2012~2015


Ninth Term  

Hwang-Cheng Wang

Tenure: 2015~2017


Tenth Term  

Chien-Wen Chiu

Tenure: 2017~